INFORMACJA O WYŁĄCZENIU ODPOWIEDZIALNOŚCI

Ogólne wyłączenie odpowiedzialności

1. Prawo autorskie:

Teksty, zdjęcia oraz pozostałe informacje publikowane na stronie internetowej - o ile nie wskazano inaczej - są chronione prawami autorskimi firmy Vorwerk International & Co. KmG. Każde przechowywanie, kopiowanie, odtwarzanie lub przekazywanie treści, nawet we fragmentach, jest możliwe wyłącznie po uzyskaniu pisemnego zezwolenia od Vorwerk International & Co. KmG. THERMOMIX® i COOKIDOO® są zastrzeżonymi znakami towarowymi.

2. Treści oferty online:

Operator stron internetowych oraz autorzy nie odpowiadają za aktualność, poprawność lub jakość udostępnionych informacji. Zasadniczo wyklucza się roszczenia z tytułu odpowiedzialności operatora czy autorów odnoszące się do szkód materialnych i niematerialnych powstałych w wyniku wykorzystania lub niewykorzystania prezentowanych informacji, lub też spowodowanych korzystaniem z informacji błędnych i niekompletnych, z wyjątkiem przypadków udowodnionej winy operatora lub autorów na skutek umyślnego działania oraz/lub rażącego niedbalstwa. Wszystkie oferty są niezobowiązujące i niewiążące. Operator oraz autorzy stanowczo zastrzegają sobie prawo do wprowadzenia zmian, uzupełnień, do usuwania stron lub całej oferty bez uprzedniego powiadomienia, bądź też do tymczasowego lub definitywnego zawieszenia publikacji.

3. Odnośniki i linki:

W przypadku pośrednich lub bezpośrednich odnośników do obcych stron internetowych („linki”), które nie są objęte zakresem odpowiedzialności operatora lub autorów, obowiązek odpowiedzialności mógłby powstać wyłącznie w przypadku, gdyby operator lub autorzy znali ich niezgodną z prawem treść, a zapobieżenie ich udostępniania byłoby możliwe i nie wykraczałoby poza ich możliwości techniczne. Niniejszym operator oraz autorzy oświadczają wyraźnie, iż w momencie zamieszczania odnośników do innych stron internetowych, nie były mu znane żadne nielegalne treści na stronach udostępnianych za pośrednictwem tych odnośników. Operator oraz autorzy nie mają żadnego wpływu na aktualną oraz przyszłą formę prezentacji lub na treści stron, do których linki te odsyłają. Dlatego też dystansują się oni wyraźnie od wszelkich treści dostępnych na powiązanych stronach, które uległy zmianie po zamieszczeniu odnośników. Niniejsze oświadczenie dotyczy wszystkich odnośników i linków umieszczonych w obrębie oferty internetowej, a także obcych wpisów w księgach gości, na forach dyskusyjnych oraz listach mailingowych udostępnionych przez operatora. Za nielegalne, błędne bądź niekompletne treści, w szczególności za wynikłe z ich wykorzystania lub niewykorzystania szkody, odpowiada wyłącznie dostawca strony wskazanej za pomocą odnośnika, a nie ta osoba, która za pomocą linków jedynie odsyła do danej publikacji.

4. Prawa autorskie i prawa do znaków towarowych:

Autor stara się przestrzegać praw autorskich we wszystkich publikacjach zawierających grafiki, dokumenty dźwiękowe, sekwencje wideo oraz teksty, jak również korzystać ze stworzonych przez siebie bądź niewymagających licencji grafik, dokumentów dźwiękowych, sekwencji wideo oraz tekstów. Wszystkie wymienione w ofercie internetowej znaki firmowe lub towarowe, które są ewentualnie chronione przez osoby trzecie, podlegają bez ograniczeń postanowieniom aktualnie obowiązującego prawa w zakresie ochrony znaków oraz praw posiadania, jakie przysługują ich zarejestrowanym właścicielom. Samo tylko ich wymienienie nie daje podstawy do konkluzji, że znaki towarowe firmowe nie są chronione prawami osób trzecich! Prawa autorskie do materiałów publikowanych i stworzonych przez samego autora pozostają wyłącznie jego własnością. Kopiowanie lub wykorzystywanie takich grafik, dokumentów dźwiękowych, sekwencji wideo oraz tekstów w innych elektronicznych lub papierowych publikacjach jest bez wyraźnej zgody ich autora zabronione.

5. Ochrona danych:

W przypadku zaistnienia w ramach oferty internetowej możliwości wprowadzenia danych osobowych lub firmowych (adresy e-mailowe, imiona i nazwiska, nazwy, adresy pocztowe), użytkownik udostępnia je wyłącznie na zasadzie dobrowolności. Korzystanie z oferowanych usług oraz ich opłacanie jest dozwolone bez ujawniania takich danych, względnie anonimowo lub pod pseudonimem, o ile mieści się to w granicach możliwości i jest technicznie wykonalne.

6. Skuteczność prawna niniejszego wyłączenia odpowiedzialności:

Niniejsze wyłączenie odpowiedzialności należy traktować jako część oferty internetowej, z której odsyła się do powyższej strony. Jeżeli części lub pojedyncze sformułowania powyższego tekstu przestałyby być zgodne z obowiązującym prawem lub byłyby zgodne z obowiązującym prawem jedynie w części, to fakt ten nie będzie miał wpływu na ważność oraz treść pozostałych części dokumentu.