Warunki korzystania

Warunki korzystania z platformy z przepisami na Thermomix® (Cookidoo®) oraz Aplikacji Thermomix®

27 Luty 2019

 1. Korzystanie z Cookidoo®
 2. Korzystanie z Aplikacji
 3. Prawo korzystania
 4. Subskrypcje wykupione za pośrednictwem platformy Cookidoo®
 5. Koszty
 6. Dostawa
 7. Abonament Cookidoo®
 8. Informacje wymagane prawnie
 9. Prawo odstąpienia od umowy
 10. Ograniczenie odpowiedzialności
 11. Zmiana niniejszych Warunków korzystania
 12. Postanowienia końcowe

Wstęp

Niniejsze Warunki użytkowania określają sposób korzystania z platformy „Cookidoo® z przepisami na Thermomix®” (dalej: „Cookidoo®”), dostarczanej przez firmę Vorwerk International & Co. KmG z siedzibą pod adresem Verenastrasse 39, CH-8832 Wollerau, Szwajcaria (dalej: „Vorwerk”) i dostępnej pod adresem www.cookidoo.pl, na której użytkownicy mogą subskrybować cyfrowe pliki z przepisami (dalej: „Przepisy”), które są wypełnione lub wyświetlone na konkretnych urządzeniach Thermomix® lub urządzeniach mobilnych. Dostęp do platformy Cookidoo® można uzyskać za pośrednictwem strony internetowej lub aplikacji mobilnej firmy Vorwerk, „TM App” (dalej: „Aplikacji”). Niniejszym Warunkom użytkowania podlegają wszelkie umowy pomiędzy firmą Vorwerk a użytkownikiem (dalej: „Użytkownikiem”) dotyczące platformy Cookidoo® oraz Aplikacji.

1 Korzystanie z Cookidoo®

1.1 Korzystanie z Cookidoo® jest możliwe wyłącznie po uprzedniej rejestracji. Vorwerk zastrzega sobie prawo do udostępniania niektórych treści również dla niezarejestrowanych użytkowników, takich jak zapowiedzi przepisów; dostępność takich treści zależy jednak od wyłącznego uznania Vorwerk.

1.2 Po dokonaniu rejestracji na Cookidoo® należy podać poprawne i kompletne informacje. W przypadku zmian w danych Użytkownika dane te należy zaktualizować, a nieprawidłowe dane Użytkownika – skorygować.

1.3 Użytkownik zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy danych dostępowych. Ponadto Użytkownik jest ogólnie odpowiedzialny za wszelkie działania, które są dokonywane w ramach jego konta.

1.4 Użytkownik niezwłocznie powiadomi firmę Vorwerk o nieuprawnionym użyciu jego konta lub innym naruszeniu bezpieczeństwa.

1.5 Zgodnie z niniejszymi Warunkami Użytkownik może zasubskrybować Przepisy na ograniczony czas. Cena subskrypcji zostanie wyświetlona Użytkownikowi z wyprzedzeniem.

1.6 Jeśli przepisy są przeznaczone dla określonych modeli urządzenia Thermomix®, mogą być one przygotowywane tylko w tych urządzeniach i nie można ich używać z innymi urządzeniami Thermomix®.

1.7 Użytkownikowi nie wolno:

 • omijać ograniczeń technicznych Cookidoo®, Przepisów lub Aplikacji;
 • włamywać się lub dokonywać modyfikacji w Cookidoo® lub Aplikacji;
 • modyfikować Przepisów;
 • używać Cookidoo® lub Aplikacji do jakichkolwiek celów niezgodnych z prawem lub zabronionych przez niniejsze Warunki korzystania lub korzystać z Cookidoo® w sposób, który mógłby uszkodzić, wyłączyć, przeciążyć lub zakłócić działanie infrastruktury Cookidoo® oraz Aplikacji.

1.8 Firma Vorwerk zastrzega sobie prawo do przerwania zapewniania infrastruktury, na której oparte są jest platforma Cookidoo® i Aplikacja, niemniej nie wcześniej niż po wygaśnięciu aktualnej subskrypcji. Firma Vorwerk powiadomi Użytkownika o takim przerwaniu pocztą elektroniczną na adres podany przez Użytkownika.

1.9 Vorwerk zastrzega sobie prawo do ograniczenia dostępu do poszczególnych funkcji lub wyłączenia konta Użytkownika w przypadku, gdy Użytkownik naruszy niniejsze Warunki korzystania.

2 Korzystanie z Aplikacji

2.1 Użytkownik może pobrać Aplikację w sklepie z mobilnymi aplikacjami („App Store”), który jest dostarczany przez firmę zewnętrzną. Jeśli Aplikacja nie jest oferowana jako bezpłatna, wtedy z wyprzedzeniem Użytkownikowi wyświetli się cena zakupu Aplikacji. Jeśli Użytkownik zdecyduje się na zakup Aplikacji, musi potwierdzić zakup, używając odpowiedniej funkcji w sklepie App Store.

2.2 Pewne funkcje Aplikacji wymagają aktywnego połączenia internetowego w urządzeniu mobilnym, tzn. z niektórych funkcji nie można korzystać bez aktywnego połączenia z internetem. W zależności od umowy z operatorem sieci komórkowej korzystanie z takich pojedynczych funkcji Aplikacji w internecie może się wiązać z dodatkowymi kosztami.

2.3 Do używania Aplikacji niezbędny jest kompatybilny smartfon lub inne kompatybilne urządzenie.

3 Prawo korzystania

3.1 Niniejszym Vorwerk udziela Użytkownikowi niewyłącznego, niezbywalnego oraz niepodlegającego sublicencjonowaniu prawa korzystania z Przepisów oraz Aplikacji do celów dozwolonych w niniejszych Warunkach korzystania („Prawo korzystania“). Użytkownik może pobierać i wykorzystywać Przepisy oraz Aplikację wyłącznie na urządzeniach przeznaczonych do takiego pobierania.

3.2 Użytkownik może powielać Przepisy i Aplikację jedynie w zakresie niezbędnym do użytkowania przewidzianego w umowie. Użytkownik nie ma prawa do dzierżawy lub wynajmu Przepisów lub Aplikacji stronom trzecim. Przepisy oraz Aplikacja są chronione prawem autorskim.

3.3 Aplikacja oraz Przepisy mogą być używane przez Użytkownika do własnych niekomercyjnych celów, wyłącznie w zakresie przewidzianym niniejszymi Warunkami użytkowania. Jakiekolwiek komercyjne wykorzystanie tych treści wymaga uprzedniej pisemnej zgody firmy Vorwerk. Nie można kopiować, sprzedawać lub w inny sposób powielać zdjęć bez wyraźnej pisemnej zgody firmy Vorwerk.

3.4 Nieuprawnione użytkowanie, w tym powielanie Przepisów lub Aplikacji czy przekazywanie Przepisów lub Aplikacji stronom trzecim jest niedozwolone.

4 Subskrypcje wykupione za pośrednictwem platformy Cookidoo®

4.1 Na platformie Cookidoo® Użytkownik będzie miał możliwość wykupienia subskrypcji Przepisów.

4.2 Główne cechy subskrypcji wyszczególnione są na stronie zawierającej opis produktu.

4.3 Użytkownik wybiera subskrypcję na początku procesu składania zamówienia..

4.4 Poprzez kliknięcie przycisku „Kup abonament teraz!” Użytkownik składa prawnie wiążącą ofertę dotyczącą Subskrypcji Cookidoo®. Oferta zostaje zaakceptowana przez firmę Vorwerk poprzez wysłanie następującej, jasno sprecyzowanej akceptacji za pośrednictwem poczty elektronicznej. Umowa stanie się wiążąca dopiero po zaakceptowaniu oferty przez firmę Vorwerk.

5 Koszty

5.1 Użytkownik zobowiązuje się do zapłaty na rzecz Vorwerk uzgodnionej ceny.

5.2 Końcowa cena będąca ceną wskazaną na stronie internetowej / w aplikacji zawiera podatek VAT oraz wszelkie inne elementy składowe ceny.

5.3 Kwota jest należna i płatna przy zawarciu umowy.

5.4 Użytkownik jest informowany o dostępnych metodach płatności przed złożeniem zamówienia. Vorwerk oferuje Użytkownikowi możliwość zapłaty kartą kredytową lub debetową (Master Card lub Visa) lub przy użyciu innych metod płatności jeśli zostały wymienione na Cookidoo.

6 Dostawa

W przypadku produktów niematerialnych (np. Przepisów cyfrowych), dostawa ma miejsce z chwilą dokonania płatności przez Użytkownika.

7 Abonament Cookidoo®

7.1 Użytkownik może wykupić abonament na Przepisy („Abonament Cookidoo®“). Użytkownik może korzystać z Przepisów w ramach ważności Abonamentu Cookidoo®. Po upływie ważności Abonamentu Cookidoo® Użytkownik nie będzie posiadał dostępu do Przepisów.

7.2 Minimalny okres ważności Subskrypcji Cookidoo® wynosi, zgodnie z wyborem dokonanym przez Klienta, jeden rok lub 30 dni, począwszy od chwili aktywacji subskrypcji. W chwili zakończenia minimalnego okresu ważności okres ten zostanie automatycznie przedłużony na dalsze okresy, każdy o tej samej długości, co okres minimalny. Każda ze stron może rozwiązać Subskrypcję Cookidoo® bez wypowiedzenia ze skutkiem do końca każdego okresu.

7.3 Prawo obydwu stron do nadzwyczajnego wypowiedzenia umowy z ważnego powodu pozostaje niezmienione.

8 Informacje wymagane prawnie

8.1 Informacje przekazywane przez Vorwerk nie stanowią oferty oraz nie są wiążące i powinny być rozumiane jako zaproszenie do składania oferty.

8.2 Wyłącznym językiem dostępnym podczas zawierania umowy jest język polski.

8.3 Tekst umowy nie jest przechowywany przez firmę Vorwerk. Zostanie on jednak wysłany do Użytkownika razem z niniejszymi Warunkami korzystania e-mailem.

9 Prawo odstąpienia od umowy

9.1 Następujące instrukcje dotyczące rezygnacji mają zastosowanie do płatnej subskrypcji Przepisów (Subskrypcji Cookidoo®).

Wskazówki dotyczące odstąpienia od umowy

Prawo odstąpienia od umowy

Mają Państwo prawo do odstąpienia od niniejszej umowy w ciągu 14 dni bez podawania przyczyny.

Okres odstąpienia wygasa po 14 dniach od dnia zawarcia umowy.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, należy poinformować nas (Vorwerk International & Co. KmG, Verenastrasse 39, 8832 Wollerau, Szwajcaria, 71 780 72 00, wsparcie@vorwerk.pl) o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (np. pisma wysłanego pocztą, faksem lub e-mailem). Mogą Państwo skorzystać z załączonego wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

Aby dotrzymać terminu odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa do odstąpienia od umowy przed upływem terminu odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku, gdy odstąpicie Państwo od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostawy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy standardowy sposób przez nas oferowany), bez zbędnej zwłoki, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w początkowej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

9.2 Wzór formularza odstąpienia od umowy

(proszę wypełnić ten formularz i odesłać go, tylko jeżeli chcecie Państwo odstąpić od umowy)

— Do:

Vorwerk International & Co. KmG, Verenastrasse 39, 8832 Wollerau, Szwajcaria

E-mail: wsparcie@vorwerk.pl

— Niniejszym informuję/informujemy o moim/naszym (*) odstąpieniu od mojej/naszej (*) umowy sprzedaży następujących towarów (*)/o świadczenie następującej usługi (*),

— Zamówiono dnia (*)/otrzymano dnia (*),

— Imię i nazwisko klienta(–ów),

— Adres klienta(–ów),

— Podpis klienta(–ów) (wyłącznie gdy formularz jest przesyłany na piśmie),

— Data

__________

(*) Niepotrzebne skreślić

10 Ograniczenie odpowiedzialności

10.1 Wszelka odpowiedzialność Vorwerk, w szczególności w odniesieniu do roszczeń Użytkownika o odszkodowanie oraz zwrot poniesionych kosztów, opiera się wyłącznie na zapisach niniejszego punktu, bez względu na charakter prawny roszczenia.

10.2 Vorwerk ponosi odpowiedzialność zgodnie z przepisami ustawowymi za działanie umyślne lub za rażące zaniedbanie, jednak wyłącznie za szkody bezpośrednie , a nie za szkody pośrednie i utratę zysku. Vorwerk ponosi odpowiedzialność zgodnie z przepisami ustawowymi w przypadku śmierci, obrażeń ciała lub niekorzystnych skutków zdrowotnych.

10.3 W przypadku innym, niż opisany w pkt. 10.2, Vorwerk jest odpowiedzialny wyłącznie za naruszenie istotnego obowiązku wynikającego z umowy, przy czym odpowiedzialność będzie ograniczona do typowych, przewidywalnych szkód. Vorwerk jest odpowiedzialny wyłącznie za naruszenie istotnego obowiązku wynikającego z umowy, przy czym odpowiedzialność będzie ograniczona do typowych, przewidywalnych szkód.

10.4 Ograniczenie odpowiedzialności dotyczy również odpowiednio pracowników, przedstawicieli handlowych, przedstawicieli prawnych oraz asystentów firmy Vorwerk.

10.5 Wszelka odpowiedzialność Vorwerk w ramach udzielonych gwarancji lub roszczeń zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi odpowiedzialności za produkty pozostaje niezmieniona.

10.6 Vorwerk nie ponosi odpowiedzialności za Przepisy oraz inne zalecenia użytkowania w sytuacji gdy i w zakresie w jakim nie były przestrzegane instrukcje użytkowania i bezpieczeństwa.

10.7 Treści publikowane przez Vorwerk na Cookidoo® oraz w Aplikacji są przygotowane z najwyższą starannością. Jednak Vorwerk nie udziela gwarancji, że treści te są poprawne, kompletne oraz aktualne.

11 Zmiana niniejszych Warunków korzystania

Vorwerk zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszych Warunków korzystania w przypadku, gdy będzie to konieczne w związku z dalszym rozwojem Cookidoo® lub Aplikacji lub wprowadzenia nowych funkcjonalności. Powyższe prawo nie obejmuje postanowień, określających podstawowe obowiązki stron wynikające z umowy, nie podlegają one zmianie w sposób opisany w niniejszym punkcie. Vorwerk powiadomi Użytkownika w formie tekstowej o zmienionych warunkach, zanim zaczną one obowiązywać. Vorwerk odrębnie poinformuje Użytkownika o nowych postanowieniach oraz o planowanej dacie rozpoczęcia obowiązywania nowych warunków. Jednocześnie Vorwerk udzieli Użytkownikowi odpowiedniego, co najmniej sześciotygodniowego okresu na rozwiązanie umów, których podstawą są niniejsze Warunki korzystania, bez uprzedniego wypowiedzenia, jeśli Użytkownik nie zgadza się ze zmienionymi Warunkami użytkowania; jeśli chodzi o wypowiedzenie Abonamentu Cookidoo®, zwrócone zostaną opłaty poniesione za pozostały okres. Jeśli Użytkownik nie rozwiąże umowy w powyżej zdefiniowanym okresie, po upływie tego okresu obowiązywać będą zmienione warunki. Rozwiązanie umowy powinno być sporządzone na piśmie lub w formie tekstowej (np. e-mailem). Wraz z powiadomieniem o zmienionych warunkach korzystania firma Vorwerk poinformuje Użytkownika o jego prawie do rozwiązania umowy, obowiązującym okresie wypowiedzenia umowy oraz procedurze stosowanej w przypadku nieotrzymania jakiejkolwiek odpowiedzi od klienta.

12 Postanowienia końcowe

12.1 Interpretacja niniejszych Warunków korzystania podlega prawu szwajcarskiemu, z wyłączeniem przepisów prawa kolizyjnego oraz prawa handlowego ONZ (Konwencja Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów). Wszelkie obowiązujące postanowienia dotyczące ograniczenia wyboru prawa oraz stosowania obowiązkowych postanowień, w szczególności odnoszące się do państwa, w którym Użytkownik jako klient posiada miejsce zamieszkania, pozostają niezmienione.

12.2 Jeśli którekolwiek z postanowień niniejszych Warunków korzystania zostanie uznane za niewykonalne z jakiegokolwiek powodu, strony zastąpią postanowienie nieskuteczne uregulowaniem skutecznym, które będzie najbliższe celowi ekonomicznemu postanowienia nieskutecznego. Pozostałe postanowienia niniejszych Warunków korzystania pozostają niezmienione.