Warunki korzystania

Warunki korzystania z platformy z przepisami na Thermomix® (Cookidoo®)
oraz Aplikacji Thermomix®

Data: 12 kwietnia 2018

Wstęp

1 Korzystanie z Cookidoo®

2 Korzystanie z Aplikacji

3 Prawo korzystania

4 Zakupy dokonywane na Cookidoo®

5 Koszty

6 Dostawa

7 Abonament Cookidoo®

8 Informacje wymagane prawnie

9 Prawo odstąpienia od umowy

10 Ograniczenie odpowiedzialności

11 Zmiana niniejszych Warunków korzystania

12 Postanowienia końcowe

Wstęp

Przedmiotem niniejszych Warunków są zasady korzystania z „Platformy z przepisami na Thermomix®“ (zwanej dalej „Cookidoo®“), oferowanej przez firmę Vorwerk International Strecker & Co., Wolleraustrasse 11A, 8807 Freienbach, Szwajcaria (zwanej dalej „Vorwerk”) dostępnej na stronie www.cookidoo.pl, na której użytkownicy mogą dokonywać zakupu produktów, w szczególności cyfrowych plików z przepisami (zwany dalej „Przepisami”). Ponadto użytkownicy mogą subskrybować Przepisy, które można wykorzystywać lub wyświetlać na urządzeniu Thermomix® lub urządzeniach mobilnych. Dostęp do Cookidoo® można uzyskać poprzez stronę internetową lub mobilną aplikację Vorwerk „Aplikacja Thermomix®“ (zwaną dalej „Aplikacją“). Niniejsze Warunki korzystania regulują wszelkie umowy pomiędzy firmą Vorwerk oraz użytkownikiem (zwanym dalej „Użytkownikiem“) w odniesieniu do Cookidoo® oraz Aplikacji.

1 Korzystanie z Cookidoo®

1.1 Korzystanie z Cookidoo® jest możliwe wyłącznie po uprzedniej rejestracji.

1.2 Po dokonaniu rejestracji na Cookidoo® należy podać poprawne i kompletne informacje. W przypadku zmian w danych Użytkownika dane te należy zaktualizować, a nieprawidłowe dane Użytkownika – skorygować.

1.3 Użytkownik zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy danych dostępowych. Ponadto Użytkownik jest ogólnie odpowiedzialny za wszelkie działania, które są dokonywane w ramach jego konta.

1.4 Użytkownik niezwłocznie powiadomi firmę Vorwerk o nieuprawnionym użyciu jego konta lub innym naruszeniu bezpieczeństwa.

1.5 Zgodnie z niniejszymi warunkami Użytkownik może korzystać z Przepisów na Cookidoo® na stałe lub wykupić abonament na czas określony. Odpowiednia cena zakupu Przepisów wyświetli się Użytkownikowi z wyprzedzeniem.

1.6 Jeśli przepisy są przeznaczone dla określonych modeli urządzenia Thermomix®, mogą być one przygotowywane tylko w tych urządzeniach i nie można ich używać z innymi urządzeniami Thermomix®.

1.7 Użytkownikowi nie wolno:

omijać ograniczeń technicznych Cookidoo®, Przepisów lub Aplikacji;

włamywać się lub dokonywać modyfikacji w Cookidoo® lub Aplikacji;

modyfikować Przepisów;

używać Cookidoo® lub Aplikacji do jakichkolwiek celów niezgodnych z prawem lub zabronionych przez niniejsze Warunki korzystania lub korzystać z Cookidoo® w sposób, który mógłby uszkodzić, wyłączyć, przeciążyć lub zakłócić działanie infrastruktury Cookidoo® oraz Aplikacji.

1.8 Vorwerk zastrzega sobie prawo do zaprzestania oferowania Cookidoo® oraz Aplikacji, z wyłączeniem okresu przed upływem ważności abonamentu. Firma Vorwerk powiadomi Użytkownika o takim zaprzestaniu e-mailowo, na adres podany przez Użytkownika. W przypadku takiego zaprzestania firma Vorwerk zapewni Użytkownikowi dostęp do Przepisów w formacie, który umożliwia kontynuację korzystania z Przepisów poza Aplikacją oraz Cookidoo®.

1.9 Vorwerk zastrzega sobie prawo do ograniczenia dostępu do poszczególnych funkcji lub wyłączenia konta Użytkownika w przypadku, gdy Użytkownik naruszy niniejsze Warunki korzystania.

2 Korzystanie z Aplikacji

2.1 Użytkownik może pobrać Aplikację w sklepie z mobilnymi aplikacjami („App Store”), który jest dostarczany przez firmę zewnętrzną. Jeśli Aplikacja nie jest oferowana jako bezpłatna, wtedy z wyprzedzeniem Użytkownikowi wyświetli się cena zakupu Aplikacji. Jeśli Użytkownik zdecyduje się na zakup Aplikacji, musi potwierdzić zakup, używając odpowiedniej funkcji w sklepie App Store.

2.2 Pewne funkcje Aplikacji wymagają aktywnego połączenia internetowego w urządzeniu mobilnym, tzn. z niektórych funkcji nie można korzystać bez aktywnego połączenia z internetem. W zależności od umowy z operatorem sieci komórkowej korzystanie z takich pojedynczych funkcji Aplikacji w internecie może się wiązać z dodatkowymi kosztami.

2.3 Do używania Aplikacji niezbędny jest kompatybilny smartfon lub inne kompatybilne urządzenie.

3 Prawo korzystania

3.1 Niniejszym Vorwerk udziela Użytkownikowi niewyłącznego, niezbywalnego oraz niepodlegającego sublicencjonowaniu prawa korzystania z Przepisów oraz Aplikacji do celów dozwolonych w niniejszych Warunkach korzystania („Prawo korzystania“). Użytkownik może pobierać i wykorzystywać Przepisy oraz Aplikację wyłącznie na urządzeniach przeznaczonych do takiego pobierania.

3.2 Użytkownik może powielać Przepisy i Aplikację jedynie w zakresie niezbędnym do użytkowania przewidzianego w umowie. Użytkownik nie ma prawa do dzierżawy lub wynajmu Przepisów lub Aplikacji stronom trzecim. Przepisy oraz Aplikacja są chronione prawem autorskim.

3.3 Aplikacja oraz Przepisy mogą być używane przez Użytkownika do własnych niekomercyjnych celów, wyłącznie w zakresie przewidzianym niniejszymi Warunkami użytkowania. Jakiekolwiek komercyjne wykorzystanie tych treści wymaga uprzedniej pisemnej zgody firmy Vorwerk. Nie można kopiować, sprzedawać lub w inny sposób powielać zdjęć bez wyraźnej pisemnej zgody firmy Vorwerk.

3.4 Nieuprawnione użytkowanie, w tym powielanie Przepisów lub Aplikacji czy przekazywanie Przepisów lub Aplikacji stronom trzecim jest niedozwolone.

4 Zakupy dokonywane na Cookidoo®

4.1 Na platformie Cookidoo® Użytkownik będzie miał możliwość zakupu produktów (np. Kolekcji z Przepisami) oraz wykupienia abonamentu umożliwiającego dostęp do Przepisów.

4.2 Podstawowe dane produktu są opisane na stronie z opisem produktu.

4.3 Użytkownik umieszcza wybrany produkt lub produkty bądź abonament w koszyku zakupów. Zawartość koszyka może być w każdej chwili edytowana.

4.4 Klikając na przycisk “Kup abonament teraz!”, Użytkownik składa prawnie wiążącą ofertę dotyczącą zakupu produktu lub Abonamentu Cookidoo®. Oferta jest następnie przyjmowana przez firmę Vorwerk poprzez wysłanie e-maila z wyraźnym potwierdzeniem oferty. Umowa nie ma mocy wiążącej do momentu potwierdzenia tej oferty przez Vorwerk.

5 Koszty

5.1 Użytkownik zobowiązuje się do zapłaty na rzecz Vorwerk uzgodnionej ceny.

5.2 Końcowa cena będąca ceną wskazaną na stronie internetowej / w aplikacji zawiera podatek VAT oraz wszelkie inne elementy składowe ceny.

5.3 Kwota jest należna i płatna przy zawarciu umowy.

5.4 Użytkownik jest informowany o dostępnych metodach płatności przed złożeniem zamówienia. Vorwerk oferuje Użytkownikowi możliwość zapłaty kartą kredytową lub debetową (Master Card lub Visa).

6 Dostawa

W przypadku produktów niematerialnych (np. Przepisów cyfrowych), dostawa ma miejsce z chwilą dokonania płatności przez Użytkownika.

7 Abonament Cookidoo®

7.1 Użytkownik może wykupić abonament na Przepisy („Abonament Cookidoo®“). Użytkownik może korzystać z Przepisów w ramach ważności Abonamentu Cookidoo®. Po upływie ważności Abonamentu Cookidoo® Użytkownik nie będzie posiadał dostępu do Przepisów.

7.2 Minimalna ważność Abonamentu Cookidoo® wynosi jeden rok liczony od chwili jego aktywacji, a pod koniec takiego minimalnego okresu Abonament będzie każdorazowo automatycznie odnawiany na kolejne okresy roczne. Każda ze stron może wypowiedzieć Abonament Cookidoo® ze skutkiem na koniec każdego roku bez zachowania okresu wypowiedzenia.

7.3 Prawo obydwu stron do nadzwyczajnego wypowiedzenia umowy z ważnego powodu pozostaje niezmienione.

8 Informacje wymagane prawnie

8.1 Informacje przekazywane przez Vorwerk nie stanowią oferty oraz nie są wiążące i powinny być rozumiane jako zaproszenie do składania oferty.

8.2 Klikając przycisk „Kub abonament teraz!”, Użytkownik składa prawnie wiążącą ofertę dotyczącą zakupu produktu lub Abonamentu Cookidoo®. Oferta jest następnie przyjmowana przez firmę Vorwerk poprzez wysłanie e-maila z wyraźnym potwierdzeniem oferty. Umowa nie ma mocy wiążącej do momentu potwierdzenia tej oferty przez Vorwerk.

8.3 Wyłącznym językiem dostępnym podczas zawierania umowy jest język polski.

8.4 Tekst umowy nie jest przechowywany przez firmę Vorwerk. Zostanie on jednak wysłany do Użytkownika razem z niniejszymi Warunkami korzystania e-mailem.

9 Prawo odstąpienia od umowy

Poniższe wskazówki dotyczące odstąpienia od umowy mają zastosowanie w przypadku stałego, opłaconego korzystania oraz opłaconego abonamentu na Przepisy (Abonament Cookidoo®).

Wskazówki dotyczące odstąpienia od umowy

Prawo odstąpienia od umowy

Mają Państwo prawo do odstąpienia od niniejszej umowy w ciągu 14 dni bez podawania przyczyny.

Okres odstąpienia wygasa po 14 dniach od dnia zawarcia umowy.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, należy poinformować nas (Vorwerk International Strecker & Co., Wolleraustrasse 11A, 8807 Freienbach, Szwajcaria, 71 780 72 00, wsparcie@vorwerk.pl) o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (np. pisma wysłanego pocztą, faksem lub e-mailem). Mogą Państwo skorzystać z załączonego wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

Aby dotrzymać terminu odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa do odstąpienia od umowy przed upływem terminu odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku, gdy odstąpicie Państwo od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostawy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy standardowy sposób przez nas oferowany), bez zbędnej zwłoki, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w początkowej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

9.1 Wzór formularza odstąpienia od umowy

(proszę wypełnić ten formularz i odesłać go, tylko jeżeli chcecie Państwo odstąpić od umowy)

— Do:

Vorwerk International Strecker & Co., Wolleraustrasse 11A, 8807 Freienbach, Szwajcaria

E-mail: wsparcie@vorwerk.pl

— Niniejszym informuję/informujemy o moim/naszym (*) odstąpieniu od mojej/naszej (*) umowy sprzedaży następujących towarów (*)/o świadczenie następującej usługi (*),

— Zamówiono dnia (*)/otrzymano dnia (*),

— Imię i nazwisko klienta(–ów),

— Adres klienta(–ów),

— Podpis klienta(–ów) (wyłącznie gdy formularz jest przesyłany na piśmie),

— Data

__________

(*) Niepotrzebne skreślić

10 Ograniczenie odpowiedzialności

10.1 Wszelka odpowiedzialność Vorwerk, w szczególności w odniesieniu do roszczeń Użytkownika o odszkodowanie oraz zwrot poniesionych kosztów, opiera się wyłącznie na zapisach niniejszego punktu, bez względu na charakter prawny roszczenia.

10.2 Vorwerk ponosi odpowiedzialność zgodnie z przepisami ustawowymi za działanie umyślne lub za rażące zaniedbanie, jednak wyłącznie za szkody bezpośrednie , a nie za szkody pośrednie i utratę zysku. Vorwerk ponosi odpowiedzialność zgodnie z przepisami ustawowymi w przypadku śmierci, obrażeń ciała lub niekorzystnych skutków zdrowotnych.

10.3 W przypadku innym, niż opisany w pkt. 10.2, Vorwerk jest odpowiedzialny wyłącznie za naruszenie istotnego obowiązku wynikającego z umowy, przy czym odpowiedzialność będzie ograniczona do typowych, przewidywalnych szkód. Vorwerk jest odpowiedzialny wyłącznie za naruszenie istotnego obowiązku wynikającego z umowy, przy czym odpowiedzialność będzie ograniczona do typowych, przewidywalnych szkód.

10.4 Ograniczenie odpowiedzialności dotyczy również odpowiednio pracowników, przedstawicieli handlowych, przedstawicieli prawnych oraz asystentów firmy Vorwerk.

10.5 Wszelka odpowiedzialność Vorwerk w ramach udzielonych gwarancji lub roszczeń zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi odpowiedzialności za produkty pozostaje niezmieniona.

10.6 Vorwerk nie ponosi odpowiedzialności za Przepisy oraz inne zalecenia użytkowania w sytuacji gdy i w zakresie w jakim nie były przestrzegane instrukcje użytkowania i bezpieczeństwa.

10.7 Treści publikowane przez Vorwerk na Cookidoo® oraz w Aplikacji są przygotowane z najwyższą starannością. Jednak Vorwerk nie udziela gwarancji, że treści te są poprawne, kompletne oraz aktualne.

11 Zmiana niniejszych Warunków korzystania

Vorwerk zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszych Warunków korzystania w przypadku, gdy będzie to konieczne w związku z dalszym rozwojem Cookidoo® lub Aplikacji lub wprowadzenia nowych funkcjonalności. Powyższe prawo nie obejmuje postanowień, określających podstawowe obowiązki stron wynikające z umowy, nie podlegają one zmianie w sposób opisany w niniejszym punkcie. Vorwerk powiadomi Użytkownika w formie tekstowej o zmienionych warunkach, zanim zaczną one obowiązywać. Vorwerk odrębnie poinformuje Użytkownika o nowych postanowieniach oraz o planowanej dacie rozpoczęcia obowiązywania nowych warunków. Jednocześnie Vorwerk udzieli Użytkownikowi odpowiedniego, co najmniej sześciotygodniowego okresu na rozwiązanie umów, których podstawą są niniejsze Warunki korzystania, bez uprzedniego wypowiedzenia, jeśli Użytkownik nie zgadza się ze zmienionymi Warunkami użytkowania; jeśli chodzi o wypowiedzenie Abonamentu Cookidoo®, zwrócone zostaną opłaty poniesione za pozostały okres. Jeśli Użytkownik nie rozwiąże umowy w powyżej zdefiniowanym okresie, po upływie tego okresu obowiązywać będą zmienione warunki. Rozwiązanie umowy powinno być sporządzone na piśmie lub w formie tekstowej (np. e-mailem). Wraz z powiadomieniem o zmienionych warunkach korzystania firma Vorwerk poinformuje Użytkownika o jego prawie do rozwiązania umowy, obowiązującym okresie wypowiedzenia umowy oraz procedurze stosowanej w przypadku nieotrzymania jakiejkolwiek odpowiedzi od klienta.

12 Postanowienia końcowe

12.1 Interpretacja niniejszych Warunków korzystania podlega prawu szwajcarskiemu, z wyłączeniem przepisów prawa kolizyjnego oraz prawa handlowego ONZ (Konwencja Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów). Wszelkie obowiązujące postanowienia dotyczące ograniczenia wyboru prawa oraz stosowania obowiązkowych postanowień, w szczególności odnoszące się do państwa, w którym Użytkownik jako klient posiada miejsce zamieszkania, pozostają niezmienione.

12.2 Jeśli którekolwiek z postanowień niniejszych Warunków korzystania zostanie uznane za niewykonalne z jakiegokolwiek powodu, strony zastąpią postanowienie nieskuteczne uregulowaniem skutecznym, które będzie najbliższe celowi ekonomicznemu postanowienia nieskutecznego. Pozostałe postanowienia niniejszych Warunków korzystania pozostają niezmienione.

Polityka Prywatności

Polityka Prywatności

Polityka prywatności dotycząca platformy z przepisami na Thermomix ®
(Cookidoo ®), aplikacji Thermomix ® oraz urządzenia Thermomix ® TM5

Data: 15 kwietnia 2018

Spis treści

 1. Informacje ogólne
 2. Administrator danych
 3. Cookidoo® i Aplikacja
 4. Narzędzia śledzenia stron internetowych
 5. Transfer danych pomiędzy spółkami grupy Vorwerk, śledzenie informacji o użytkowaniu platformy Cookidoo® oraz aplikacji
 6. Śledzenie informacji o użytkowaniu w Państwa urządzeniu Thermomix® TM5
 7. Informacje dotyczące płatności
 8. Marketing e-mailowy i telefoniczny
 9. Usuwanie danych, przechowywanie danych
 10. Korzystanie z danych dotyczących użytkowania
 11. Odbiorcy danych osobowych
 12. Prawo do ochrony danych osobowych
 13. Prawo złożenia skargi
 14. Bezpieczeństwo danych
 15. Status informacji o ochronie danych osobowych
 16. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych

1 Informacje ogólne

1.1 Następujące postanowienia regulują sposób obsługi Państwa danych osobowych w odniesieniu do platformy z przepisami na „Thermomix ®” („Cookidoo ®”) aplikacji mobilnej „Aplikacja Cookidoo ®” („Aplikacja”) oraz urządzenia kuchennego „Thermomix ® TM5” z opcją połączenia internetowego („Thermomix ® TM5”) przez Vorwerk International Strecker & Co., Wolleraustrasse 11A, CH-8807 Freienbach, Szwajcaria („Vorwerk International”) oraz Vorwerk Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k., ul. Strzegomska 2-4, 53-611 Wrocław, Polska („Lokalna jednostka Vorwerk”, zwane dalej łącznie „Spółkami grupy Vorwerk”). Sprzedaż urządzenia Thermomix ® TM5 jest wspierana przez zespół Przedstawicieli handlowych Thermomix ® („Przedstawiciel handlowy Thermomix ®“), organizujących pokazy gotowania oraz inne imprezy, podczas których można uczestniczyć w profesjonalnych prezentacjach oraz zdobyć doświadczenie „z pierwszej ręki“ w zakresie korzystania z urządzenia Thermomix ® TM5.

1.2 Vorwerk International jest dostawcą Cookidoo ® oraz Aplikacji, natomiast Lokalne jednostki Vorwerk dystrybuują urządzenie Thermomix ® TM5.

1.3 Szczegóły dotyczące sposobu przetwarzania Państwa danych zostały przedstawione w informacji dotyczącej ochrony danych. W przypadku jakichkolwiek pytań lub uwag prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych.

1.4 Informacje te przez cały czas są dostępne w ramach Aplikacji oraz Cookidoo ® na stronie Pomoc | Polityka prywatności lub Polityka prywatności lub, jeśli urządzenie Thermomix ® TM5 jest podłączone z internetem poprzez Cook-Key ®, w menu Ustawienia | Informacje prywatne | Polityka prywatności w urządzeniu Thermomix ® TM5.

2 Administrator danych

Vorwerk International jest administratorem danych przetwarzanych zgodnie z poniższymi informacjami. Jednak w określonych przypadkach opisanych w niniejszej Polityce prywatności dane mogą być przekazywane do innych podmiotów prawnych, które staną się w ten sposób administratorami takich danych. Szczegółowe informacje dotyczące Państwa danych przedstawiono poniżej. W przypadku jakichkolwiek pytań lub uwag prosimy o kontakt z dpo@vorwerk.ch.

3 Cookidoo ® i aplikacja

3.1 Postanowienia punktu 3 dotyczą wyłącznie użytkowania Cookidoo ® oraz Aplikacji. Nie mają one zastosowania w odniesieniu do urządzenia Thermomix ® TM5.

3.2 Jeśli Aplikacja jest pobierana w ramach systemu Apple iOS, będzie to przetwarzane do celów obsługi Aplikacji w ramach platformy App Store „iTunes” obsługiwanej przez firmę Apple, Inc., 1 Infinite Loop, Cupertino, Kalifornia 95014, Stany Zjednoczone, a dane będą przekazywane do firmy Apple, Inc. Dodatkowe informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych przez firmę Apple, Inc znajdują się na stronie Privacy.

3.3 Automatyczne gromadzenie danych

3.3.1 Jeśli dostęp do Cookidoo ® jest uzyskiwany poprzez Aplikację lub inne urządzenie, z przyczyn technicznych do Vorwerk International będą automatycznie przesyłane następujące dane: adres IP, data i czas, ilość przesyłanych danych, urządzenie uzyskujące dostęp, system operacyjny znajdujący się na tym urządzeniu, powiadomienie, czy dostęp się powiódł.

3.3.2 Powyższe dane będą wykorzystywane po to, aby umożliwić Państwu korzystanie z Cookidoo® oraz Aplikacji z technicznego punktu widzenia i mają na celu realizację zobowiązań wynikających z umowy . Dodatkowo, dane te mogą być zestawiane w formie pseudonimów na potrzeby statystyki oraz w celu usprawnienia oferowanych usług. Mogą Państwo sprzeciwić się takiemu wykorzystaniu Państwa danych. Szczegółowe informacje znajdują się w punkcie 12.4.

3.4 Dane wprowadzane przez użytkownika

3.4.1 Korzystanie z Cookidoo ® i Aplikacji jest możliwe po uprzednim utworzeniu konta użytkownika. W tym celu należy wprowadzić swój adres e-mailowy i hasło. Dane te są wymagane do utworzenia i zarządzania kontem użytkownika. Istnieje również możliwość wprowadzenia imienia i nazwiska oraz daty urodzenia. Proszę pamiętać, że Państwa konto użytkownika może być połączone z Państwa urządzeniem Thermomix ® TM5, jeśli urządzenie Thermomix ® TM5 jest połączone z internetem poprzez Cook-Key ® oraz po uprzednim udzieleniu zgody zgodnie z punktem 6.2.

3.4.2 Ponadto mogą Państwo udostępniać dodatkowe informacje, takie jak listy zakupów czy menu tygodniowe uprzednio stworzone na Cookidoo ®. Podanie tych danych jest opcjonalne.

3.5 Pliki cookies

3.5.1 Używamy plików cookies na Cookidoo ® w celu zapewnienia jak najlepszego poziomu korzystania. Pliki cookies to zestawy danych przechowywanych przez Państwa przeglądarkę internetową, zawierające określone dane. Jeżeli do takiego przechowywania wymagana jest Państwa zgoda, pliki cookies będą używane wyłącznie, jeżeli wyraziliście Państwo niezbędną zgodę.

3.5.2 Istnieje również możliwość wyłączenia korzystania z plików cookies oraz usunięcia istniejących plików cookies w przeglądarce internetowej. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć po uruchomieniu części „Pomoc” w Państwa przeglądarce.

3.5.3 Jeśli zablokują Państwo przechowywanie plików cookies, dokonując odpowiednich ustawień swojej przeglądarki, mogą Państwo nie być w stanie w pełni korzystać z wszystkich funkcji Cookidoo ®.

4 Narzędzia śledzenia stron internetowych

4.1 Technologie śledzenia i analizy stron internetowych

4.1.1 Używamy następujących dostarczanych przez dostawców zewnętrznych technologii śledzenia i analizy stron internetowych. Wszystkie niniejsze technologie używają plików cookies. Narzędzia śledzenia stron internetowych będą wykorzystywane w ramach Cookidoo ® oraz Aplikacji, nawet jeśli nie są Państwo zalogowani na swoim koncie użytkownika.

4.1.2 W imieniu Vorwerk International dostawcy wyszczególnieni poniżej gromadzą informacje niezbędne do analizy użytkowania Cookidoo ® oraz Aplikacji w formie anonimowej w celu zestawiania raportów dotyczących Państwa działań na Cookidoo ® oraz w Aplikacji oraz zaoferowania dodatkowych usług dla Vorwerk International, odnoszących się do użytkowania Cookidoo ® oraz Aplikacji. Adres IP przekazany przez Państwa przeglądarkę w ramach struktury poniższych technologii nie będzie łączony przez dostawców z innymi danymi.

4.1.3 Dane gromadzone przez dostawców będą zbierane w postaci anonimowych profili użytkowników. Nie będą one powiązane z Państwa profilem użytkownika na Cookidoo ®.

4.2 Usługi Google Analytics oraz Google Tag Manager

4.2.1 Platforma oraz Aplikacja wykorzystują usługi Google Analytics oraz Google Tag Manager, które są internetowymi usługami analitycznymi dostarczanymi przez firmę Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Stany Zjednoczone („Google”). Informacje wygenerowane przez plik cookie dotyczące korzystania z Cookidoo ® oraz Aplikacji są zazwyczaj przekazywane do serwera Google w Stanach Zjednoczonych i tam przechowywane.

4.2.2 Ponieważ na Cookidoo ® oraz w Aplikacji włączona jest funkcja anonimizacji IP, Państwa adres IP będzie najpierw skracany przez firmę Google w państwach członkowskich Unii Europejskiej oraz innych państwach-sygnatariuszach porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach firma Google przekaże pełny adres IP do serwera Google w Stanach Zjednoczonych, gdzie dokona jego skrócenia.

4.2.3 Istnieje możliwość zablokowania gromadzenia przez Google danych wygenerowanych za pomocą plików cookies, związanych z wykorzystaniem Cookidoo ® oraz Aplikacji (w tym adresu IP) oraz przetwarzania takich danych przez Google, przez pobranie i zainstalowanie wtyczki do przeglądarki dostępnej na stronie: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Jeżeli zablokujecie Państwo przechowywanie plików cookies zgodnie z tym punktem, mogą Państwo nie być w stanie w pełni korzystać ze wszystkich funkcjonalności Cookidoo ® oraz Aplikacji.

4.3 Usługa New Relic

4.3.1 W celu monitorowania dostępności oraz wydajności naszych serwerów, co służy realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu polegającego na świadczeniu Państwu usług, korzystamy z internetowej usługi analitycznej „New Relic Browser“ firmy New Relic Inc., 188 Spear Street, Suite 1200, San Francisco, CA 94105, Stany Zjednoczone. Dane techniczne takie jak czas reakcji oraz wczytywania stron internetowych będą gromadzone i przechowywane przez firmę New Relic i udostępniane Vorwerk International; dane te będą analizowane w celu podniesienia wydajności naszych serwerów. W tym celu wykorzystywane będą profile użytkownika w formie pseudonimów, bez danych osobowych. Dodatkowe informacje o polityce prywatności dotyczącej usługi New Relic Browser znajdują się na stronie https://newrelic.com/privacy

4.4 Udostępnianie danych organom ścigania

4.4.1 Zastrzegamy prawo udostępniania informacji istotnych dla zapobiegania czynom przestępczym oraz ich ścigania w przypadku, gdy zaobserwujemy jakiekolwiek nielegalne zachowanie związane z korzystaniem z Cookidoo ®lub urządzenia Thermomix ®dla ochrony naszej działalności oraz innych użytkowników Cookidoo ®lub urządzenia Thermomix ®w naszym prawnie uzasadnionym interesie.

4.4.2 Udostępniając dane organom ścigania zobowiązujemy się do przestrzegania oficjalnie uznanych procedur.

5 Transfer danych pomiędzy spółkami grupy Vorwerk, śledzenie informacji o użytkowaniu platformy Cookidoo ®oraz Aplikacji

5.1 Poniższe postanowienia punktu 5 dotyczą wyłącznie użytkowania Cookidoo ®, Aplikacji oraz Państwa danych wpisanych w formularzu zamówienia urządzenia Thermomix ® TM5. Nie mają one zastosowania w odniesieniu do danych gromadzonych w ramach samego urządzenia Thermomix ® TM5.

5.2 Jeśli udzielili Państwo zgody w sposób opisany poniżej, zastosowanie mają następujące postanowienia:

5.2.1 Cookidoo ® oraz Aplikacja są Państwu dostarczane przez Vorwerk International, natomiast Thermomix ® TM5 jest dostarczany przez lokalną spółkę Vorwerk. Po uzyskaniu od Państwa zgody Spółki grupy Vorwerk zsynchronizują bazy danych klientów oraz wymienią ze sobą dane osobowe, które zostały podane podczas uzupełniania formularza zamówienia oraz dokonywania rejestracji na Cookidoo ® w celu zapewnienia aktualnych baz danych w tych spółkach oraz zapewnienia Państwu usługi wsparcia klienta. Jeśli nie utworzyli Państwo konta użytkownika na Cookidoo ® lub w ramach Aplikacji, Vorwerk International poinformuje Lokalną jednostkę Vorwerk wyłącznie o braku konta.

5.2.2 Ponadto, również po uzyskaniu Państwa zgody, Spółki grupy Vorwerk będą śledzić i analizować Państwa wizyty na Cookidoo ®, wykorzystanie Aplikacji oraz rodzaj przeglądanych i zakupionych produktów oraz czas tych działań. Dodatkowo będą one śledzić rodzaje wykorzystywanych funkcji dostępnych na Cookidoo ®oraz w ramach Aplikacji, a także sposób ich wykorzystania. W tym celu Spółki grupy Vorwerk będą także łączyć dane zebrane za pomocą usług Google Analytics i Google Tag Manager (proszę zob. punkt 4.2) w ramach Państwa konta użytkownika.

5.2.3 Spółki grupy Vorwerk będą wykorzystywać powyższe dane w celu przeprowadzenia badań nad Państwa zachowaniami w zakresie użytkowania, co służy realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu:

 • lepszego zrozumienia sposobu korzystania z Cookidoo ® oraz Aplikacji przez Państwa i innych użytkowników urządzenia Thermomix ®TM5, a także
 • udostępnienia Państwu treści i ofert odpowiadających Państwa potencjalnym zainteresowaniom, oraz
 • usprawnienia usług i produktów.

5.2.4 W oparciu o powyższe informacje wyświetlane będą treści i rekomendacje w Cookidoo®, w Aplikacji albo na innych witrynach internetowych albo w innych aplikacjach Spółek grupy Vorwerk oraz w marketingowych wiadomościach e-mail, w zakresie, w jakim wyrazili Państwo dodatkową zgodę na otrzymywanie takich marketingowych wiadomości e-mail.

Jeśli wyrażą Państwo zgodę na przesyłanie i przetwarzanie danych w wyżej wymienionych celach, złożą Państwo następujące oświadczenie o wyrażeniu zgody w ustawieniach prywatności na Cookidoo ® lub w ramach Aplikacji:

Bieżąca aktualizacja danych: Wymiana danych

Wyrażam zgodę, aby firmy Vorwerk International Strecker & Co., Szwajcaria oraz Vorwerk Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k., Polska („Spółki Grupy Vorwerk”) wymieniały dane osobowe, które podałem/podałam podczas uzupełniania formularza zamówienia oraz podczas dokonywania rejestracji na Platformie z przepisami na Thermomix ® (”Cookidoo ®”) w celu zapewnienia aktualizacji baz danych w tych firmach.

Otrzymywanie dopasowanych sugestii: Śledzenie i analiza

Wyrażam zgodę na zastosowanie technologii śledzenia i analizy stron internetowych w ramach usług Google Analytics, Google Tag Manager oraz New Relic Browser. W związku z tym Spółki Grupy Vorwerk mogą umieszczać pliki cookies służące do śledzenia i analizowania moich zachowań w zakresie użytkowania w celu usprawnienia swoich produktów i usług. W tym samym celu Spółki Grupy Vorwerk mogą łączyć dane z Cookidoo ® z danymi dotyczącymi mojego użytkowania urządzenia Thermomix ® TM5, jeżeli dodatkowo wyraziłem/wyraziłam swoją zgodę na śledzenie mojego zachowania w zakresie użytkowania mojego urządzenia Thermomix ® TM5. Dodatkowe informacje dotyczące niniejszej zgody znajdują się w pkt. 5 Polityki Prywatności .

Informacje dodatkowe

Dodatkowe informacje o śledzeniu i analizowaniu zachowania w zakresie użytkowania oraz zablokowaniu gromadzenia i przechowywania danych za pomocą technologii śledzenia i analizy stron internetowych znajdują się w punkcie 4 Polityki prywatności. Informacje o sposobie usuwania plików cookie znajdują się w punkcie 3.5 Polityki prywatności.

Marketing e-mailowy i telefoniczny będzie mógł być jednak przeprowadzany wyłącznie w przypadku, gdy udzieliłem / udzieliłam dodatkowej zgody.

Mogę wycofać zgodę w dowolnym momencie, np. wysyłając e-maila na adres wsparcie@vorwerk.pl lub zmieniając swoje ustawienia prywatności na Cookidoo ® w profilu użytkownika TM lub w ramach Aplikacji.

Szczegółowe informacje na temat oświadczenia o wyrażeniu zgody znajdują się w punkcie 5 Polityki prywatności.

5.2.5 Mogą Państwo wycofać zgodę w dowolnym momencie, np. wysyłając e-maila na adres wsparcie@vorwerk.pl lub zmieniając swoje ustawienia prywatności na Cookidoo ® w profilu użytkownika TM lub w Aplikacji.

6 Śledzenie informacji o użytkowaniu w Państwa urządzeniu Thermomix ® TM5

6.1 Poniższe postanowienia punktu 6 dotyczą wyłącznie użytkowania urządzenia Thermomix ® TM5 i tylko, jeśli urządzenie Thermomix ® TM5 jest połączone z internetem za pomocą Cook-Key ®. Nie dotyczą one użytkowania Cookidoo ® oraz Aplikacji.

6.2 Jeśli udzielili Państwo zgody w sposób opisany poniżej, zastosowanie mają następujące postanowienia:

6.2.1 Jeśli udzielili Państwo wcześniej zgody, z Państwa urządzenia Thermomix ® TM5 będą przesyłane dane o korzystaniu z niego do Spółek grupy Vorwerk zgodnie z definicją w punkcie 1.1 , a spółki połączą te dane z Państwa kontem użytkownika na Cookidoo ® oraz w Aplikacji, a także z danymi klienta przechowywanymi przez Państwa Lokalną jednostkę Vorwerk. Dane zgromadzone przez Vorwerk International dotyczące użytkowania Państwa urządzenia Thermomix ® TM5 obejmują następujące informacje: numer seryjny urządzenia Thermomix ® TM5 (ID urządzenia TM5) oraz kod Cook-Key® , Państwa adres IP, Państwa kraj i region według adresu IP, preferencje klienta, wykorzystanie nośników przepisów, komunikaty o błędach, a w przypadku używania funkcji gotowania z ustawieniami - nazwa oraz ID przepisu, data i godzina każdego przypadku użytkowania. W ten sposób Vorwerk International będzie śledzić informacje o rodzaju wykorzystywanych przepisów oraz funkcji urządzenia, a także godzinie i dacie ich stosowania.

6.2.2 Vorwerk International będzie wykorzystywać powyższe dane w celu badania Państwa zachowań w zakresie korzystania:

 • w celu lepszego zrozumienia sposobu korzystania z urządzenia Thermomix ® TM5 przez Państwa i innych jego użytkowników, a także
 • udostępnienia Państwu treści i ofert odpowiadających Państwa potencjalnym zainteresowaniom oraz
 • usprawnienia usług i produktów.

6.2.3 Dodatkowo, w oparciu o prawnie uzasadniony interes, w celu poprawy jakości połączenia z Cook-Key® firma Vorwerk International będzie śledzić, zapisywać i analizować rodzaj wykorzystywanego połączenia, liczbę i czas udanych i nieudanych połączeń, identyfikator SSID oraz liczbę używanych sieci, a w przypadku nieudanych połączeń ich przyczynę w postaci kodu błędu..

6.2.4 W zależności od gromadzonych informacji, zgodnie z treścią punktu 6.2.1, wyświetlane będą treści i rekomendacje w Cookidoo®, w Aplikacji, na urządzeniu Thermomix® TM5 albo na innych witrynach internetowych albo w innych aplikacjach Vorwerk International oraz w marketingowych wiadomościach e-mail, w zakresie, w jakim wyrazili Państwo dodatkową zgodę na otrzymywanie takich marketingowych wiadomości e-mail.

6.2.5 Ponadto, również po uzyskaniu Państwa zgody, Spółki grupy Vorwerk mogą przekazywać Państwa przedstawicielowi handlowemu Thermomix ® dane o użytkowaniu przez Państwa urządzenia Thermomix ® TM5. Na podstawie powyższych informacji Państwa Przedstawiciel handlowy Thermomix ® może się z Państwem skontaktować w celu przedstawienia Państwu materiałów i ofert dostosowanych do Państwa zainteresowań. Kontakt drogą telefoniczną lub e-mailową będzie miał miejsce tylko po uprzednim wyrażeniu przez Państwa dodatkowej zgody na otrzymywanie takich połączeń telefonicznych czy e-mali marketingowych.

6.3 Jeśli wyrażą Państwo zgodę na przetwarzanie danych dotyczących użytkowania przez Państwa urządzenia Thermomix ® TM5, muszą Państwo złożyć następujące oświadczenie zgody podczas ustawiania połączenia sieciowego urządzenia Thermomix ® TM5:

Wyrażam zgodę, aby informacje o użytkowaniu mojego urządzenia Thermomix ® TM5 były śledzone i przekazywane do Spółek grupy Vorwerk oraz mojego Przedstawiciela handlowego Thermomix ®, zgodnie z definicją w punkcie1.1 Polityki prywatności oraz, aby te firmy oraz mój Przedstawiciel handlowy Thermomix ® analizowali informacje o użytkowaniu przez mnie urządzenia w celu usprawnienia swoich produktów i usług oraz udostępnienia mi treści i ofert odpowiadających moim potencjalnym zainteresowaniom. W przypadku gdy utworzę konto użytkownika na platformie z przepisami na Thermomix ® („Cookidoo ®”), wyrażam również zgodę na połączenie przez Spółki grupy Vorwerk przekazywanych danych z tym kontem użytkownika w powyższych celach, pod warunkiem, że wyraziłem / wyraziłam moją zgodę na śledzenie i analizę na Cookidoo® zgodnie z punktem 5.2.4 Polityki prywatności .

Szczegółowe informacje znajdują się w punkcie 6 Polityki prywatności. W dowolnym momencie mogę wyłączyć (oraz ponownie włączyć) tą opcję, zmieniając swoje ustawienia prywatności w menu ustawień.

6.4 Mogą Państwo wycofać zgodę w dowolnym momencie ze skutkiem na przyszłość, zmieniając swoje ustawienia prywatności w menu ustawień Ustawienia | Informacje prywatne | Polityka prywatności w urządzeniu Thermomix ® TM5. Aby zgromadzone dane dotyczące użytkowania Państwa urządzenia Thermomix ®TM5 zostały zanonimizowane, prosimy po wycofaniu zgody dokonać skutecznej synchronizacji Państwa urządzenia Thermomix ® TM5 z Cookidoo®.

6.5 W przypadku uzyskania przez Vorwerk dostępu do Państwa urządzenia Thermomix ® TM5 w trakcie napraw serwisowych, Spółki Grupy Vorwerk mogą kopiować i wykorzystywać dane dotyczące użytkowania przez Państwa urządzenia Thermomix ® TM5 przechowywane na urządzeniu Thermomix ® TM5 do celów serwisowych.

7 Informacje dotyczące płatności

7.1 Poniższe postanowienia punktu 7 dotyczą wyłącznie użytkowania Cookidoo ® oraz Aplikacji. Nie mają one zastosowania w odniesieniu do urządzenia Thermomix ® TM5.

7.2 Podczas zakupu przepisów na Cookidoo ® należy podać informacje dotyczące płatności w celu umożliwienia przetwarzania płatności (w zależności od metody płatności, np. numer karty kredytowej). Państwa płatność będzie przetwarzana przez zewnętrznego dostawcę usług płatniczych Elavon Merchant Services, Lyoner Str. 36, 60528 Frankfurt nad Menem, Niemcy.

7.3 Podczas zakupu Aplikacji należy podać informacje dotyczące płatności w celu umożliwienia przetwarzania płatności (w zależności od metody płatności, np. numer karty kredytowej). Państwa płatność będzie przetwarzana za pośrednictwem Appstore.

8 Marketing pocztą elektroniczną

8.1 Co pewien czas Vorwerk International wysyła e-maila z informacjami o specjalnych ofertach czy promocjach. W e-mailach marketingowych uzyskają Państwo informacje na temat firmy Vorwerk, jej produktów oraz bieżące oferty i ankiety, pod warunkiem, że dokonali Państwo subskrypcji. Istnieje możliwość zrezygnowania z otrzymywania e-maili marketingowych w dowolnym momencie, albo poprzez rezygnację z usługi na Cookidoo ® lub kliknięcie linku rezygnacji z subskrypcji, który znajduje się na końcu każdego e-maila marketingowego.

8.2 Jeśli wyrażą Państwo zgodę na otrzymywanie e-maili o charakterze marketingowym, złożą Państwo następujące oświadczenie o wyrażeniu zgody:

Zgadzam się, aby moje dane kontaktowe były przechowywane i wykorzystywane przez Vorwerk International Strecker & Co. w celu prowadzenia marketingowych kampanii e-mailowych (np. przesyłania informacji na temat ofert specjalnych i promocji zniżkowych).

Oświadczenie zgody można wycofać w dowolnym momencie, wysyłając e-maila na adres wsparcie@vorwerk.pl. Dodatkowo w każdym wysłanym e-mailu znajduje się link do rezygnacji z subskrypcji przyszłych e-maili marketingowych. Dodatkowe informacje na temat wykorzystania danych osobowych znajdują się w Polityce prywatności.

9 Usuwanie danych, przechowywanie danych

9.1 Istnieje możliwość całkowitego usunięcia konta użytkownika na Cookidoo ®. W tym celu należy wysłać e-mail o temacie „Usuń mój profil” na adres wsparcie@vorwerk.pl. Proszę pamiętać, że po usunięciu Państwa konta użytkownika nie będą mogli Państwo korzystać z Cookidoo ® ani z Aplikacji.

9.2 Możliwe jest usunięcie

 • danych zapisanych w urządzeniu Thermomix ® TM5 za pomocą funkcji przywracania ustawień fabrycznych w menu ustawień TM5; dalsze informacje odnośnie wycofania swojej zgody na śledzenie użytkowania Thermomix ® TM5 można znaleźć w punkcie 6.4;
 • ustawień sieci w urządzeniu Thermomix ® TM5 połączonym z internetem przez Cook-Key ® za pomocą funkcji przywracania ustawień fabrycznych w menu ustawień TM5;
 • przepisów przechowywanych na Cook-Key ® za pomocą funkcji resetowania Cook-Key ® w menu ustawień TM5.

9.3 Spółki grupy Vorwerk zatrzymają Państwa dane w niezbędnym i dozwolonym zakresie, co dotyczy zwłaszcza Państwa danych rozliczeniowych związanych z zakupami. Kryteria, które stosujemy w celu określania okresów przechowywania danych osobowych, obejmują wymogi dotyczące przechowywania wynikające z obowiązujących przepisów prawa oraz naszych wymogów operacyjnych, takich jak prowadzenie kont, umożliwia-nie zarządzania relacjami z klientami i reagowanie na roszczenia prawne, skargi oraz zapytania regulacyjne i ze strony organów porządkowych.

10 Korzystanie z danych dotyczących użytkowania

10.1 Państwa dane osobowe niezbędne do umożliwienia Państwu korzystania z usług oferowanych przez Vorwerk International („Dane na temat użytkowania”) będą wykorzystywane w celu obsługi zobowiązań wynikających z umowy. Dane na temat użytkowania obejmują ID użytkownika, informacje o rozpoczęciu i zakończeniu oraz zakresie użytkowania, a także informacje o oferowanych usługach oraz dane opisane w punkcie 3.4.

10.2 Dane na temat użytkowania mogą być wykorzystane przez Spółki Grupy Vorwerk w formie anonimowej, jeśli wystąpi taka konieczność, na potrzeby marketingu, badań rynkowych, usprawnienia usług oraz do tworzenia profili użytkownika w formie pseudonimów. Mogą Państwo nie wyrazić zgody na tworzenie profili użytkownika w formie pseudonimów. Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się w punkcie 12.3.

10.3 Państwa dane mogą być ponadto wykorzystane do celów opisanych w punktach 3, 4.4, 6 oraz 8 w zakresie, w jakim udzielą Państwo zgody.

11 Odbiorcy danych osobowych

11.1 W ramach świadczenia Państwu usług możemy udostępniać dane osobowe osobom działającym w naszym imieniu albo w inny sposób zaangażowanym w transakcję, w tym:

 • usługodawcom, którym udostępniane są dane osobowe oraz innym partnerom biznesowym, którzy świadczą usługi na naszą rzecz, takim jak dostawcy usług hostingowych, usług komunikacyjnych, usług związanych z płatnościami oraz wsparciem klienta.
 • Wyżej wymienieni odbiorcy danych osobowych mogą znajdować się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. Jeżeli kraj, do którego przesyłane są dane nie został uznany przez Komisję Europejską za kraj zapewniający należyty poziom ochrony danych osobowych, Vorwerk wymaga od takich odbiorców zastosowania się do środków ochrony danych zawartych w umowie o przetwarzaniu danych oraz standardowych klauzulach umownych.

12 Prawo do ochrony danych osobowych

12.1 Mogą Państwo egzekwować swoje prawa do ochrony danych osobowych kontaktując się z działem obsługi klienta lub Inspektorem Ochrony Danych pod adresem email: dpo@vorwerk.ch.

12.2 Mają Państwo prawo zażądać, aby Vorwerk International udostępnił Państwu dostęp do danych przechowywanych przez Vorwerk International dotyczących Państwa osoby lub pseudonimu, bądź udzielił na ten temat informacji.

12.3 Mają Państwo prawo do informacji o gromadzonych i przechowywanych przez nas danych osobowych, a w stosownych przypadkach prawo do korekty danych w razie, gdy zgromadzone dane osobowe są nieprawidłowe.

12.4 Mają Państwo prawo wyrazić sprzeciw i ograniczyć przetwarzanie danych lub zażądać ich usunięcia. Prawa te nie są prawami bezwzględnymi zgodnie z RODO z uwagi na fakt, że czasami może istnieć nadrzędny interes uzasadniający dalsze przetwarzanie danych. Rozważymy jednak Państwa żądanie i poinformujemy Państwa o wyniku. Możecie również Państwo sprzeciwić się marketingowi bezpośredniemu klikając na link „Rezygnacja z subskrypcji” w jakiejkolwiek wiadomości email, jaką do Państwa wyślemy.

12.5 Jeżeli przetwarzamy Państwa dane osobowe na podstawie zgody, mają Państwo prawo wycofać tę zgodę w dowolnym momencie. Należy pamiętać, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

12.6 Jeżeli przetwarzamy Państwa dane w oparciu o zgodę albo gdy przetwarzanie danych jest konieczne do zawarcia albo realizacji umowy z nami, mają Państwo prawo wnioskować o przekazanie Państwa danych osobowych Państwu albo innemu administratorowi danych.

12.7 Jeżeli przetwarzamy Państwa dane osobowe poprzez automatyczne podejmowanie decyzji, w tym profilowanie, zostaną Państwo poinformowani o takim przetwarzaniu danych, stosowanych zasadach logicznych oraz możliwych konsekwencjach takiego przetwarzania. Mają Państwo prawo kwestionować decyzję podjętą w oparciu o automatyczne systemy decyzyjne, w tym profilowanie, kontaktując się bezpośrednio z Inspektorem ochrony danych pod adresem e-mail podanym na końcu tej polityki.

12.8 W przypadku pytań dotyczących gromadzenia, przetwarzania lub wykorzystywania Państwa danych osobowych, ujawniania, korygowania, blokowania lub usuwania danych bądź sprzeciwu wobec konkretnego przetwarzania danych jak również prawa do przenoszenia danych prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem email podanym na końcu Polityki.

13 Prawo złożenia skargi

Jeżeli nie jesteście Państwo zadowoleni z jakiegokolwiek aspektu przetwarzanie Państwa danych osobowych przez Vorwerk International Strecker & Co., chcielibyśmy to zrozumieć i omówić z Państwem, w jaki sposób możemy poprawić sytuację. Możecie Państwo niemniej jednak wnieść skargę do lokalnego organu nadzorczego ochrony danych.

14 Bezpieczeństwo danych

W firmie Vorwerk wdrożyliśmy stosowne środki techniczne i organizacyjne dla zapobiegania przypadkowemu lub niezgodnego z prawem zniszczeniu, utraceniu, zmodyfikowaniu, nieuprawnionemu ujawnieniu lub nieuprawnionemu dostępowi do danych osobowych przesyłanych, przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych.

15 Status informacji o ochronie danych osobowych

Informacja o ochronie danych osobowych została zaktualizowana w kwietniu 2018 r. Zastrzegamy sobie prawo do okazjonalnego dokonywania w niej zmian w przypadku zmian w przetwarzaniu danych. W przypadku aktualizacji informacji o ochronie danych osobowych podejmiemy kroki dla poinformowania Państwa o aktualizacji stosownymi środkami, za pośrednictwem Państwa konta lub inną drogą, np. emailem, jeżeli będzie to bardziej odpowiednie.

16 Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych

Vorwerk International Strecker & Co.

Wolleraustrasse 11a, POB 261

CH – 8807 Freienbach

Email: dpo@vorwerk.ch

Informacja o wyłączeniu odpowiedzialności

Ogólne wyłączenie odpowiedzialności

1. Prawo autorskie:

Teksty, zdjęcia oraz pozostałe informacje publikowane na stronie internetowej - o ile nie wskazano inaczej - są chronione prawami autorskimi firmy Vorwerk International Strecker & Co. Każde przechowywanie, kopiowanie, odtwarzanie lub przekazywanie treści, nawet we fragmentach, jest możliwe wyłącznie po uzyskaniu pisemnego zezwolenia od Vorwerk International Strecker & Co. THERMOMIX® i COOKIDOO® są zastrzeżonymi znakami towarowymi.

2. Treści oferty online:

Operator stron internetowych oraz autorzy nie odpowiadają za aktualność, poprawność lub jakość udostępnionych informacji.  Zasadniczo wyklucza się roszczenia z tytułu odpowiedzialności operatora czy autorów odnoszące się do szkód materialnych i niematerialnych powstałych w wyniku wykorzystania lub niewykorzystania prezentowanych informacji, lub też spowodowanych korzystaniem z informacji błędnych i niekompletnych, z wyjątkiem przypadków udowodnionej winy operatora lub autorów na skutek umyślnego działania oraz/lub rażącego niedbalstwa. Wszystkie oferty są niezobowiązujące i niewiążące. Operator oraz autorzy stanowczo zastrzegają sobie prawo do wprowadzenia zmian, uzupełnień, do usuwania stron lub całej oferty bez uprzedniego powiadomienia, bądź też do tymczasowego lub definitywnego zawieszenia publikacji.

3. Odnośniki i linki:

W przypadku pośrednich lub bezpośrednich odnośników do obcych stron internetowych („linki”), które nie są objęte zakresem odpowiedzialności operatora lub autorów, obowiązek odpowiedzialności mógłby powstać wyłącznie w przypadku, gdyby operator lub autorzy znali ich niezgodną z prawem treść, a zapobieżenie ich udostępniania byłoby możliwe i nie wykraczałoby poza ich możliwości techniczne.  Niniejszym operator oraz autorzy oświadczają wyraźnie, iż w momencie zamieszczania odnośników do innych stron internetowych, nie były mu znane żadne nielegalne treści na stronach udostępnianych za pośrednictwem tych odnośników. Operator oraz autorzy nie mają żadnego wpływu na aktualną oraz przyszłą formę prezentacji lub na treści stron, do których linki te odsyłają. Dlatego też dystansują się oni wyraźnie od wszelkich treści dostępnych na powiązanych stronach, które uległy zmianie po zamieszczeniu odnośników. Niniejsze oświadczenie dotyczy wszystkich odnośników i linków umieszczonych w obrębie oferty internetowej, a także obcych wpisów w księgach gości, na forach dyskusyjnych oraz listach mailingowych udostępnionych przez operatora. Za nielegalne, błędne bądź niekompletne treści, w szczególności za wynikłe z ich wykorzystania lub niewykorzystania szkody, odpowiada wyłącznie dostawca strony wskazanej za pomocą odnośnika, a nie ta osoba, która za pomocą linków jedynie odsyła do danej publikacji.

4. Prawa autorskie i prawa do znaków towarowych:

Autor stara się przestrzegać praw autorskich we wszystkich publikacjach zawierających grafiki, dokumenty dźwiękowe, sekwencje wideo oraz teksty, jak również korzystać ze stworzonych przez siebie bądź niewymagających licencji grafik, dokumentów dźwiękowych, sekwencji wideo oraz tekstów. Wszystkie wymienione w ofercie internetowej znaki firmowe lub towarowe, które są ewentualnie chronione przez osoby trzecie, podlegają bez ograniczeń postanowieniom aktualnie obowiązującego prawa w zakresie ochrony znaków oraz praw posiadania, jakie przysługują ich zarejestrowanym właścicielom.  Samo tylko ich wymienienie nie daje podstawy do konkluzji, że znaki towarowe firmowe nie są chronione prawami osób trzecich! Prawa autorskie do materiałów publikowanych i stworzonych przez samego autora pozostają wyłącznie jego własnością. Kopiowanie lub wykorzystywanie takich grafik, dokumentów dźwiękowych, sekwencji wideo oraz tekstów w innych elektronicznych lub papierowych publikacjach jest bez wyraźnej zgody ich autora zabronione.

5. Ochrona danych:

W przypadku zaistnienia w ramach oferty internetowej możliwości wprowadzenia danych osobowych lub firmowych (adresy e-mailowe, imiona i nazwiska, nazwy, adresy pocztowe), użytkownik udostępnia je wyłącznie na zasadzie dobrowolności.  Korzystanie z oferowanych usług oraz ich opłacanie jest dozwolone bez ujawniania takich danych, względnie anonimowo lub pod pseudonimem, o ile mieści się to w granicach możliwości i jest technicznie wykonalne.

6. Skuteczność prawna niniejszego wyłączenia odpowiedzialności:

Niniejsze wyłączenie odpowiedzialności należy traktować jako część oferty internetowej, z której odsyła się do powyższej strony. Jeżeli części lub pojedyncze sformułowania powyższego tekstu przestałyby być zgodne z obowiązującym prawem lub byłyby zgodne z obowiązującym  prawem jedynie w części, to fakt ten nie będzie miał wpływu na ważność oraz treść pozostałych części dokumentu.

Znak wydawcy

Adres:
Vorwerk International Strecker & Co.
Wolleraustrasse 11a
8807 Freienbach
Switzerland 


Biuro:
Freienbach


Numer identyfikacji podatkowej:
PL 5263079556


Rejestr Handlowy:
Kanton Schwyz
CH-108.361.353

Rozporządzenie art. 14 (1) dotyczące platformy internetowej ODR – rozstrzygającej internetowo spory konsumentów:

Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) został udostępniony internetowy system rozstrzygania sporów, dostępny pod linkiem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/
Platforma ta służy konsumentom do rozwiązywania sporów. Jesteśmy przygotowani na pozasądowe rozstrzyganie sporów przed organem rozstrzygania sporów konsumenckich.

Kontakt

Obsługa platformy Cookidoo®


Brak rezultatów.